TERMOMODERNIZACJA

Prace termomodernizacyjne w naszej szkole ruszyły pełną parą

 
 
 
Informuję, że ze względów bezpieczeństwa na czas robót brama szkolna i furtka będą zamykane po zakończeniu zajęć.

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice
 
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej rusza 1 marca. Zapisów od tego roku dokonujecie Państwo elektronicznie. Należy wejść w podany odpowiedni link. W plikach do pobrania znajduje się instrukcja postępowania. Po przejściu całego procesu należy podpisać wniosek profilem zaufanym. W przypadku trudności służę swoją pomocą.
link do zapisów do oddziału przedszkolnego
 
link do zapisów do klasy pierwszej

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji:  20 marca –  do tego dnia przynosimy elektrośmieci

Miejsce Akcji:  SP w Pogorzeli

Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 • Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa w Pogorzeli reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Pogorzel 27, 19-500 Gołdap, adres e-mail: sppogorzel@poczta.onet.pl, tel. 87 6151949, dalej jako „Administrator”.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Administratora, tj. sppogorzel.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Karty Nauczyciela, Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, wraz z rozporządzeniami do w/w ustaw), takich jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej oraz prowadzenia oddziałów przedszkolnych a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Prawo oświatowe;
  2. 9 ust. 2 lit. h RODO – w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów;
  3. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia poprzez udostępnianie tych informacji wraz z wizerunkiem ucznia na oficjalnych stronach internetowych Administratora, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych, wycieczkach, imprezach, żywienia uczniów, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, usprawnienia kontaktu, itp;
 • Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.
  Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Policja, podmioty medyczne, Gmina Gołdap (wraz z jednostkami podległymi wyłącznie z zakresie ich działalności statutowej, np. OSIR w Gołdapi w celu przeprowadzenia zawodów sportowych). Dane uczniów przetwarzane w celach promocyjnych Administratora mogą zostać udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora i Organu prowadzącego – Gmina Gołdap (w tym portalach społecznościowych), tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach i innych publikacjach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych) a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail). Dane mogą zostać przekazane Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).
 • Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z archiwizacją. Dane utrwalone w drodze prowadzonego monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane (nadpisywane). W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.
 • Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu

07.02.2023r. to
Dzień Bezpiecznego Internetu.
W ramach obchodów DBI poszerzaliśmy swoją wiedzę o cyberbezpieczeństwie.
Internet umożliwia każdemu zdobywanie wiedzy i dostęp do nieograniczonych zasobów informacji, pomaga rozwijać wyobraźnię, pasję i znaleźć odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania. Jednak to, co jest olbrzymią szansą, może stać się zagrożeniem. Dlatego, tak ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i wspierać cyfrową podróż dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Rozmawiajmy, ostrzegajmy i propagujmy zasady cyberhigieny już od pierwszych kroków w cyfrowym świecie.
E.Górska z klasą 2