Podróże małe i duże

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego klasa 5 wzięła udział w fascynującym międzynarodowym projekcie edukacyjnym pod nazwą „Podróże małe i duże”. Głównym celem tej innowacyjnej inicjatywy było skierowanie uwagi uczniów na poznanie Wielkiej Brytanii – największego wyspiarskiego kraju w Europie. Podczas projektu uczniowie zgłębili nie tylko geograficzne aspekty kraju, ale także wnikliwie poznali obyczaje i zwyczaje jego mieszkańców. Dzięki lekturze książki „Mazurscy w podróży. Kamień przeznaczenia” autorstwa Agnieszki Stelmaszyk, uczniowie odkryli fascynujące aspekty kultury brytyjskiej.

Celem projektu było nie tylko przekazanie wiedzy o Wielkiej Brytanii, lecz także zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, rozwijanie ciekawości poznawczej oraz kreatywnego myślenia. W ramach innowacyjnej metodyki nauczania, uczniowie zdobywali umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Projekt skupił uwagę na otwartości na inna kulturę, co stanowiło istotny element edukacji międzykulturowej. Wnioski płynące z tej innowacji pedagogicznej wskazują na pozytywny wpływ takich przedsięwzięć na rozwój uczniów oraz ich zainteresowanie światem i różnorodnością kulturową.

Sylwia Punkowska

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij