ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ SP W POGORZELI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Pogorzeli w

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1.

  1. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach.
  2. W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele planują zajęcia na 3 godziny lekcyjne. Zajęcia z informatyki, angielskiego i religii odbywają się raz w tygodniu. Koordynacją zajmują się wychowawcy klas.

§ 2.

Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami za pomocą iDziennika lub inną drogą elektroniczną ustaloną z rodzicem.

§ 3.

  1. Nauczyciel wyznacza uczniom zakres materiał do zrealizowania w danym dniu, wskazuje źródła i przesyła potrzebne materiały za pomocą iDziennika lub inną drogą elektroniczną.

  2. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wybranych przez nauczyciela.

  3. Uczniowie przesyłają efekty swojej pracy drogą elektroniczną.

  4. Konsultacje, wymiana informacji odbywają się drogą elektroniczną.

  5. Każdy nauczyciel przygotowuje szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość, sposób monitorowania, sprawdzania wiedzy ucznia i postępów w nauce oraz oceniania (załączniki nr 1 – 23 do niniejszego dokumentu).

  6. W sytuacji wyjątkowej – zgłoszenia nauczycielowi lub wychowawcy przez rodzica braku możliwości wykonania zadań edukacyjnych przez ucznia drogą online, nauczyciel przedmiotu przygotowuje pakiet papierowy, dostarcza go do szkoły i przekazuje informację rodzicowi o miejscu i czasie odbioru pakietu. Sposób monitorowania postępów ucznia oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia w takiej sytuacji zostanie ustalony indywidualnie.

§ 4.

  1. Uczniowie i rodzice zostają poinformowani o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
  2. Rodzice poświadczają zapoznanie się ze sposobem i trybem realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przez napisanie oświadczenia, którego treść znajduje się w załączniku nr 24 i przesłanie formy elektronicznej tego oświadczenia (tj. zdjęcia) do wychowawcy klasy.

§ 5.

Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z języka polskiego

Załącznik nr 2 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z matematyki

Załącznik nr 3 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z historii

Załącznik nr 4 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z wiedzy o społeczeństwie

Załącznik nr 5 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z przyrody

Załącznik nr 6 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z muzyki

Załącznik nr 7 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z techniki

Załącznik nr 8 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z języka angielskiego

Załącznik nr 9 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z języka rosyjskiego

Załącznik nr 10 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z geografii

Załącznik nr 11 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z chemii

Załącznik nr 12 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z fizyki

Załącznik nr 13 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z edukacji dla bezpieczeństwa

Załącznik nr 14 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z biologii

Załącznik nr 15 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z wychowania fizycznego

Załącznik nr 16 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z informatyki

Załącznik nr 17 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z plastyki

Załącznik nr 18 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z religii

Załącznik nr 19 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Załącznik nr 20 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

Załącznik nr 21 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III

Załącznik nr 22 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość w oddziale przedszkolnym

Załącznik nr 23 – Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość z rewalidacji

Załącznik nr 24 – Oświadczenie rodzica

plan realizowanych treści Załącznik nr 1 – język polski Załącznik nr 2 – matematyka Załącznik nr 3 – historia Załącznik nr 4 – wos Załącznik nr 5 – przyroda Załącznik nr 6 – muzyka Załącznik nr 7 – technika Załącznik nr 8 – język angielski Załącznik nr 9 – język rosyjski Załącznik nr 10 – goegrafia Załącznik nr 11 – chemia Załącznik nr 12 – fizyka Załącznik nr 13 – edb Załącznik nr 14 – biologia Załącznik nr 15 – wychowanie fizyczne Załącznik nr 16 – informatyka Załącznik nr 17 – plastyka Załącznik nr 18 – religia Załącznik nr 19 – klasa I Załącznik nr 20 – klasa II Załącznik nr 21 – klasa III Załącznik nr 22 – oddział przedszkolny Załącznik nr 23 – rewalidacja Załącznik nr 24 – oświadczenie rodzica